Смотреть клип песни Capercaillie - Mo Run Geal Og в хорошем качестве онлайн:

Текст песни
Capercaillie - Mo Run Geal OgMo Run Geal Og


Och a Thearlaich og Stiubhart
'Se do chuis rinn mo leireadh
Thug thu 'uam gach ni bh'agam
Ann an cogadh 'nad aobhar
Cha chrodh is cha chaoraich
Tha mi 'caoidh ach mo cheile
O'n la dh'fhag e mi 'm aonar
Gun sion san t-saoghal ach leine
Mo run geal og

Bu tu fear mor bu mhath cumadh
O do mhullach gu d' bhrogan
Tha do shlios mar an eala
'S bias na meala air do phogan
D'fhalt dualach donn lurach
Mu do mhuineal an ordugh
'Se gu camalubach cuimir
Gach aon toit urram d'a bhoidhchead
Mo run geal og

O gur mise th'air mo sgaradh
'S ged do chanam cha bhreug e
'S iomadh te bha 'm banntrach
Nach tug __ dhut fheine
Fear do cheile 's do thuigse
Cha robh furasd ri fheudainn
'S cha do sheas an Cul-lodair
Fear do choltais bu treine
Mo run geal og

Och nan och, gur mi bochdag
'S mi lan osnaich an comhnaidh
Chaill mi duil ri thu thighinn
Thuit mo chridhe gu dortadh
Cha tog fidheall no clarsach
Piob no taileasg no ceol e
Nis o chuir iad thu'n tasgadh
Cha duisg caidreabh duin' oig mi
Mo run geal og

Bha mi greis ann am barail
Gun bu mhaireann mo cheile
Is gun tigeadh tu dhachaidh
Le aithghearr 's le aoibhneis
Ach tha'n t-am dhol thairis
'Is chan fhaic mi fear d'eugais
Gus an teid mi dhan annart
Cha dealaich do speis rium
Mo run geal og
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель: Capercaillie
Название песни: Mo Run Geal Og
Добавил: Пользователь Capercaillie

Перевод песни
Capercaillie - Mo Run Geal OgMo Run Geal Og


И в Thearlaich и Stiubhart
'Se делать chuis Ринн МО leireadh
Бандит thu 'УАМ все ni bh'agam
Энн в cogadh 'nad aobhar
Ча chrodh-ча chaoraich
Tha м 'caoidh ach МО cheile
O-la dh'fhag е м 'м aonar
Пистолет Сиона Сан-t-saoghal ach Лейне
МО запустить джиал и

Bu пн страх Мор bu mhath cumadh
O сделать mhullach ГУ d' bhrogan
Tha делать shlios мар-ваза
'S смещения НП meala воздуха делать phogan
D'fhalt dualach Донн lurach
Му сделать mhuineal в ordugh
'Se ГУ camalubach cuimir
Все aon toit urram d ' bhoidhchead
МО запустить джиал и

O ГУР ММВБ-го Air МО sgaradh
'S Гед делать chanam ча bhreug e
'S iomadh te бха " м banntrach
Nach буксир __ dhut fheine
Страх сделать cheile 's делать thuigse
Ча robh furasd ri fheudainn
'S ча делать sheas в Cul-lodair
Страх сделать choltais bu treine
МО запустить джиал и

И nan и, ГУР ми bochdag
'S mi lan osnaich в comhnaidh
Chaill ми duil ri чт thighinn
Thuit МО chridhe ГУ dortadh
Ча-ча-tog fidheall не clarsach
Piob не taileasg не ceol e
Nis o chuir iad чт-tasgadh
Ча duisg caidreabh duin' укги ми
МО запустить джиал и

КНБК ми Грайс Энн am barail
Пистолет bu mhaireann МО cheile
- Пистолет tigeadh пн dhachaidh
Le aithghearr 's le aoibhneis
Ах tha n't-дхол более того
'Чан fhaic ми страх d'eugais
ГАС в районе ми Дхан annart
Ча dealaich делать speis rium
МО запустить джиал и
Поделитесь текстом:

По почте:
В блоге:
На форуме:

Исполнитель переведенной песни: Capercaillie
Название переведенной песни: Mo Run Geal Og
Добавил: Пользователь Capercaillie